4 lata temu

W dniach 17-18 czerwca 2009 roku w Lublinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje”, zorganizowana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe i Zakład Historii Filozofii Nowożytnej UMCS. 

Galeria fotograficzna konferencji: konferencja: Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje (Lublin, 17-18 czerwca 2009)

Tematem konferencji były wybrane zagadnienia podejmowane przez przedstawicieli europejskiej filozofii XVII wieku, ze szczególnym uwzględnieniem jej źródeł i późniejszych kontynuacji, zarówno tych bezpośrednich, powstałych w wieku XVII, jak i późniejszych, łącznie z filozofią współczesną. Głównym celem przyświecającym organizatorom była prezentacja aktualnego stanu badań nad tekstami źródłowymi, prowadzonych w różnych polskich ośrodkach naukowych, zajmujących się tym okresem historii filozofii. Równie ważnym zadaniem konferencji było podjęcie kwestii genezy filozofii XVII-wiecznej oraz jej krytyk i kontynuacji, będących świadectwem jej wciąż żywego i inspirującego charakteru.

Obrady konferencji odbywały się w Pałacu Czartoryskich (Pl. Litewski 2).

Program:

17 czerwca 2009 (środa)

9.00: otwarcie konferencji

Sesja I: Logika i metodologia

9.15-9.40 ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (KUL), Z dziejów nowożytnej krytyki logiki. D’Alembert.
9.40-10.05 prof. dr hab. Radosław Kuliniak (UWr), Koncepcje logiki (sztuki myślenia) od Leibniza i Wolffa do Kanta.
10.05-10.30 prof. dr hab. Halina Święczkowska (UwB), Metafizyczny status języka w filozofii G. W. Leibniza
10.30-10.55 dr Maria Kostyszak (UWr), Problematyzacja uogólniania na wybranych przykładach filozofii Pascala, Spinozy i Leibniza

Sesja II: Metafizyka i Epistemologia

11.20-11.45 ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL), Starożytne i średniowieczne źródła esencjalizacji metafizyki Arystotelesa i jej skutki w filozofii nowożytnej
11.45-12.10 dr hab. Andrzej Lorenz (UWr), Nihil sine ratione – próba analizy językowej argumentu Christiana Wolffa w ujęciu Wolfganga Stegmüllera
12.10-12.35 dr hab. Bogusław Paź (UWr) Ile metod stosował w filozofii Christian Wolff? 12.35-13.00 dr Włodzimierz Heflik (Akademia Pedagogiczna w Krakowie), Kant wobec problemu harmonii przedustawnej. Kontrowersja: Kant – Eberhard

Sesja III: Między racjonalistyczną metafizyka a sceptycyzmem

15.00-15.25 prof. dr hab. Zdzisław J. Czarnecki (WSPiA w Lublinie), Soteriologiczna rola rozumu w filozofii XVII w.
15.25-15.50 prof. dr hab. Sabina Kruszyńska (UG), Niewiara naukowego racjonalizmu – studium przypadku: Pierre Bayle
15.50-16.15 prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (UAM), Wolterowska krytyka kartezjanizmu.
16.15-16.40 dr Przemysław Gut (KUL), Koncepcja umysłu w ujęciu Spinozy
16.40-17.05 dr Przemysław Spryszak (UJ), Filozofowie nowożytni o percepcji

Sesja IV: Filozofia praktyczna

17.30-17.55 prof. dr hab. Jerzy Kopania (UwB), Status metodologiczny etyki kartezjańskiej
17.55-18.20 dr Joanna Usakiewicz (UwB), Epikureizm i stoicyzm w ocenie Arnolda Geulincxa
18.20-18.45 dr Sławomir Raube (UwB), Etyka J. Locke’a na podstawie Rozważań dotyczących rozumu ludzkiego

18 czerwca 2009 (czwartek)

Sesja V: Źródła, inspiracje i krytyki

9.00-9.25 mgr Anna Tomaszewska (UJ), Wątki augustyńskie w metafizyce Kartezjusza 9.25-9.50 prof. dr hab. Jolanta Żelazna (UMK), Czy rozumiemy emocje (Sartre i Spinoza) 9.50-10-15 prof. dr hab. Honorata Jakuszko (UMCS), Krytyka Locke’owskiej idei Boga w ujęciu Fritza Mauthnera
10.15-10.40 dr Katarzyna Haremska (UP w Krakowie), John Locke a współczesna filozofia polityki
10.40- 11.05 dr Sławomir Sztajer (UAM), Inspiracje Locke’owskie w twórczości Friedricha Maxa Müllera Sesja VI Inspiracje i krytyki
11.30-11.55 dr Liliana Tomaszewska (PWSZ w Płocku), Negatywne skutki filozofii XVII wieku w pedagogice
11.55-12.20 dr Stefania Lubańska (UP w Krakowie), Pascalowskie wątki w filozofii S. Kierkegaarda
12.20-12.45 dr Robert Piotrowski (UZ), Współczesne kontynuacje antropologii i teologii Hobbesa
12.45- 13.10 dr Aldona Krupska (IFM PAN), Jaką rolę odegrały XVII-wieczne koncepcje racjonalizmu i empiryzmu w  rozwoju nauk przyrodniczych?
13-10-13.35 dr Leszek Kopciuch (UMCS), N. Hartmanna krytyka błędu Leibniza i jego „następców” (w kontekście problemu wolnej woli).
13.35. Podsumowanie i zakończenie konferencji

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s