abstrakt

Temat Filozofia XVII wieku podejmowany był wielokrotnie w cyklu konferencji organizowanych przez  Uniwersytet w Białymstoku (2005), Uniwersytet Wrocławski (2006), Katolicki Uniwersytet Lubelski (2007), Uniwersytet Adama Mickiewicza (2008), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (2009), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (2010), Uniwersytet Gdański (2011), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (2012).

Celem konferencji  planowanej po raz drugi na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej  jest prezentacja aktualnego stanu badań nad tekstami źródłowymi, prowadzonych w różnych polskich ośrodkach naukowych, zajmujących się tym okresem historii filozofii (między renesansem a oświeceniem).  Wiek XVII, zwany okresem wielkich systemów metafizycznych, wydał wybitnych filozofów, o wysokiej kulturze logicznej, skłaniających się w większości do racjonalizmu metodologicznego, zarazem różniących się zdecydowanie w próbach rozstrzygnięcia metafizycznego problemu substancji. Zmagały się ze sobą ujęcia naturalistyczne jak też supranaturalistyczne, co prowadziło do różnych konsekwencji m. in. w antropologii filozoficznej,  etyce, filozofii politycznej i  filozofii religii. Zostały ujawnione wówczas nowe zagrożenia nieznane w dotychczasowej filozofii europejskiej, np. zagrożenie solipsyzmu, co zapoczątkował kartezjański punkt wyjścia w filozofii. Była to epoka ważnych przemian intelektualnych zapowiadająca m. in. fenomen oświecenia europejskiego z jego różnymi wariantami.  Współistnienie nauki nowożytnej (fizyki)  z  filozofią budowało odmienny kontekst teoretyczny  i inny stosunek do tradycji arystotelesowsko-scholastycznej mimo posługiwania się terminami wypracowanymi w niej.

Badania nad filozofią XVII w. ujawniają wciąż na nowo wagę zagadnień i prowadzonych wówczas sporów, inspirujących filozofów do dnia dzisiejszego; ponadto odsłaniają wciąż nowe nieznane teksty źródłowe, umożliwiające zarówno lepsze rozumienie klimatu intelektualnego tej epoki, jak również żywą i niezmienną treść problemów, które zapładniają nasze współczesne filozofowanie, będące dialogiem z myślicielami przeszłości.

Program konferencji obejmuje kilka sesji naukowych, uporządkowanych według głównych zagadnień, analizowanych w wieku XVII (metafizyka, epistemologia, logika, antropologia filozoficzna, filozofia religii, filozofia Boga, etyka, filozofia społeczna, filozofia przyrody). Bardziej szczegółowy plan zostanie sformułowany na etapie uzyskania abstraktów planowanych wystąpień.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s